• DOLAR
  3,5697
  % 0,22
 • EURO
  3,8862
  % 0,23
 • ALTIN
  145,2855
  % 0,11
 • BIST
  94.339
  % 0,06
 • Boğa
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
Duygusal ve al?ngan bir tav?r içinde olabilirsiniz ve olaylara ku?kucu bakabilirsiniz. Hayal gücünüzü ku?kulardan ar?nd?r?n ve sevdiklerinize endi?elerinizi yans?tmaktan kaç?n?n. ?li?kilerinizi gözden geçirebilirsiniz ve bu arada idealleriniz de?i?ebilir. Ancak duygular?n?z? denetlemeniz gerekiyor. Kar??la?t???n?z ki?iler ve olaylar duygular?n?z? harekete geçirecek ve bu arada eski isteklerinizi hat?rlayacaks?n?z. Moralinizi yükseltin ve dikkatinizi yapman?z gereken i?lere odaklay?n. Duygusal aç?dan zay?fl?k hissedebilirsiniz fakat ya?am enerjiniz yüksek oldu?u için duygular ile ba?a ç?kabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
?steklerinizi gerçekle?tirme konusunda karars?zl?klar?n?z olsa bile bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sevdiklerinizin ilgisi moralinizi yükseltecek ve kendinize olan güveniniz artacak. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çal??malar yapanlar için verimli bir gün. ?steklerinizi gerçekle?tirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve iste?inizi ho? bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. ?çinizden yükselen kuvvetli arzular?n sert etkisi ile bugün ba?a ç?kacaks?n?z ve ?anss?zl?k gibi görünen durumu ?ansa dönü?türeceksiniz. Yak?nlar?n?z ve dostlar?n?z sizi destekliyor.
ASLAN BURCU YORUMU
?li?kilerinizde hem ne?eli, hem de ne istedi?inizi bilen tavr?n?z sizi ön plana ç?karabilir. ?steklerinizi gerçekle?tirmede çok kararl? olacak ve gereken özveriyi göstereceksiniz. Maddi at?l?mlar yapabilir ve bütçenizi daha hesapl? kullanmaya ba?layabilirsiniz. Sevdi?iniz büyüklerin ve yöneticilerin sizi desteklemesi ile kariyerinizde daha kolay ilerleyebilirsiniz. ?leti?imlerinizde baz? sorunlar ve aksakl?klar olsa bile yap?c? ve kararl? tutumunuz ile güçlü ki?ileri etkileyeceksiniz. Bu arada sa?l???n?za özen göstermeniz gerekiyor.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün tuhaf rüyalar görmü? olarak uyanabilirsiniz ve kar??la?t???n?z olaylardan etkilenebilirsiniz. Duygular?n?z?n dalgaland??? bir gün ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Sayg? duydu?unuz ki?ilerin yard?m? ve önerileri size yeni bir bak?? aç?s? kazand?racak. Gayrimenkul yat?r?mlar? ve evle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Kendinizi, çevrenizi ve i?inizi yenilemek ve sisteminizi de?i?tirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Bugün hayal gücünüz uyan?yor ancak hayallerinizin yap?c? yönde olmas? için özen göstermeniz gerekiyor.
TERAZİ BURCU YORUMU
Sürprizlerden etkilenebilir ve dü?üncelerinizi tamamen de?i?tirebilirsiniz. Bu arada yapaca??n?z organizasyonlarda baz? kar???kl?klar ç?kabilir ve ilginç ki?iler ile kar??la?abilirsiniz. Asl?nda sahip oldu?unuz potansiyel yeteneklerinizi ke?fedece?iniz bir dönem. Ancak dikkatinizi da??tan olaylara kendinizi kapt?rmay?n ve iddiac? bir tav?r içinde bulunmaktan kaç?n?n. Bugün güçlü ki?iler ile tart??may?n ve güç mücadelesi yapmaktan kaç?n?n. Farkl? fikirleriniz olabilir. Ayr?ca sizden daha farkl? dü?ünen ve ya?ayan ki?iler ile kar??la?abilirsiniz ve istekleriniz de?i?ebilir.
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
Kafan?z kar???k olabilir ve yak?nlar?n?z?n ya?ad??? olaylardan etkilenmi? olabilirsiniz. Ancak ya?am enerjiniz yüksek ve böylece yap?c? davranmay? ba?arabilirsiniz. Karma??k dü?ünceler yüzünden sa?l?k sorunlar? ortaya ç?kabilir ancak kendinizi h?zl? iyile?tirebilirsiniz ve olaylara daha özgür bir aç?dan bakabilirsiniz. Asl?nda sizin için ke?fetme dönemi... Hem kendinizi ve yapabileceklerinizi, hem de çevreniz ile ilgili ?imdiye kadar fark?nda olmad???n?z durumlar? ke?fedebilirsiniz. Ayr?ca bilim ve teknoloji ile ilgilenenler için verimli bir dönem. Yenilikleri ke?fetmek sizi canland?racak.
BALIK BURCU YORUMU