• DOLAR
  3,6101
  % -0,82
 • EURO
  3,9210
  % 0,44
 • ALTIN
  148,0359
  % -0,71
 • BIST
  92.424
  % 0,42
 • Boğa
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ileti?im trafi?iniz hareketli olacak. Çe?itli seminerler, toplant?lar ve i? görü?meleri yapabilirsiniz. Henüz kararlar?n?z? uygulamaya ba?lamam?? olsan?z bile dikkatinizi isteklerinize odaklayacaks?n?z ve kendinizi bugün daha iyi hissedeceksiniz. Eski dostlar?n?z ile ilgili alaca??n?z haberler sizi heyecanland?racak. Belki de fikirlerinizi tamamen de?i?tirebilirsiniz ve eski dostluklar? canland?rabilirsiniz. Özgür olmak ve dü?üncelerinizi gerçekle?tirmek için dayan?lmaz arzular duyabilirsiniz. Fakat ?imdilik geli?meleri ak???na b?rakacaks?n?z.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yak?nlar?n?z?n size ihtiyac? olabilir ve onlara yard?mc? olmak için baz? i?lerinizi erteleyebilirsiniz. Fakat kendinizi iyi hissedeceksiniz ve sevdiklerinize yard?mc? olmaktan keyif alacaks?n?z. Böylece ili?kileriniz daha s?cak olacak. Hareketli bir gün geçireceksiniz ve kar??la?t???n?z baz? olaylar sizi heyecanland?racak ve hayal gücünüz uyanacak. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz ve arkada?lar?n?z ile birlikte çe?itli hayaller kurabilirsiniz. Ayr?ca hayal gücü gerektiren konulara yönelik çal??malar yapanlar için yo?un bir gün...
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
?? nedeniyle veya bir yak?n?n?z?n size ihtiyac? oldu?u için seyahate gidebilirsiniz. Fakat yolculu?un amac? her ne olursa olsun hayal gücünüzü harekete geçirecek. Yolculuk s?ras?nda kar??la?t???n?z ki?ilerden etkilenebilir ve kendi davran??lar?n?z?n fark?na varabilirsiniz. Güç, iktidar, zenginlik ve ba?ar?l? olmak istedi?iniz bir dönem... Kariyeriniz ve sosyal statünüzü yükseltmek için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak bunun için daha fazla çal??man?z gerekebilir. Asl?nda ?ans?n?z yükseliyor ancak baz? detaylar? gözünüzde büyütme ihtimaliniz var. Ayr?nt?lar ile çok fazla ilgilenmeyin ve iste?inize odaklan?n.
ASLAN BURCU YORUMU
Sabah saatlerinde duygular?n?z derinle?ecek ve bilinçalt?n?z?n derinlerinden yükselen farkl? istekler ve özellikle geçmi?te ya?ad???n?z olaylar yo?unla?man?za neden olacak. Anneniz ve çocukluk günlerinizi hat?rlayabilirsiniz. Fakat gün içinde kar??la?aca??n?z ki?iler ve olaylar sizi heyecanland?racak ve sürprizler harekete geçmenize yard?mc? olacak. Bu arada dikkatli, planl? ve çözümleyici tav?rlar?n?z ile hem çevrenizi, hem de kar?? cinsi etkileyeceksiniz. Yeni projeler yapabilirsiniz ve ikna edici olabilirsiniz. Bugün yapaca??n?z teklifler ve sunumlar s?ras?nda heyecan?n?z? denetlemeniz zor olabilir. Fakat sizin heyecan?n?z ve canl?l???n?z çevrenizi de etkileyebilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün dikkatinizi sa?l???n?za ve sa?l?k konular?na odaklayacaks?n?z. Kayg?lar?n?z yüzünden duygusal gerilim hissedebilirsiniz. Endi?elerinizi çevrenize yans?tmay?n ve bilinçalt?n?z?n derinlerinden yükselen kayg? ile davranmay?n. Özellikle sevdiklerinize kar?? daha ilgili ve anlay??l? davranmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Asl?nda meydana gelen olaylar hayal gücünüzü uyand?r?yor ve idealleriniz de?i?iyor. Ancak bu de?i?imden sevdikleriniz pek memnun olmayabilir. Stratejinizi de?i?tirebilirsiniz ve etkileyici olabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
Güne yo?un duygular ile ba?layabilirsiniz. Geli?en olaylar kar??s?nda isteklerinizin gerçekle?ti?i duygusu içine girecek ve çal??malar?n?z? h?zland?racaks?n?z. ?imdiye kadar fark?nda olmad???n?z önemli ayr?nt?lar? görecek ve bu durumu f?rsata dönü?türeceksiniz. ?yi duygunuz sayesinde ?ans?n?z giderek yükseliyor. Ancak duygular?n?z? denetlemeniz gerekiyor. Hayal gücünüzü uyand?ran geli?meler olacak ve gelece?e yönelik yepyeni idealler içine gireceksiniz. Sözü geçen sayg?n ki?iler ile kar??la?abilirsiniz. Onlar?n deste?ini alabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacak ve dü?üncelerinizi kararl? bir biçimde ortaya koyacaks?n?z. Bugün kendinizi güçlü ve heyecanl? hissedeceksiniz. Kar??la?t???n?z sürpriz geli?meler ve ilginç ki?iler duygular?n?z? harekete geçirecek. Bu arada ?üpheci bir tav?r içinde olabilirsiniz ancak kayg?lar?n?z? sevdiklerinize yans?tmay?n ve hayal gücünüzü olumlu yönde kullan?n. ?steklerinizi gerçekle?tirecek gücü içinizde hissedeceksiniz ve yap?c? tutumunuz ile çevrenizi etkileyeceksiniz. ?lginç fikirleriniz olabilir ve farkl? organizasyonlar ilginizi çekebilir. At?l?m yapmak için kuvvetli arzular?n?z olabilir fakat ?imdilik ara?t?rman?z gerekebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Çocuklar, karde?ler veya arkada?lar?n?z davran??lar? ve söyledikleri sözler kafan?z? kar??t?rabilir. Bu arada yak?nlar?n?z?n size ihtiyac? olabilir. Dikkat gerektiren i?ler yaparken tedbirli olun ve ak?l yürütmek yerine sezgilerinize güvenin. ?çinizden yükselen sese kulak verirseniz, ba?ar?l? olacaks?n?z. Akl?n?zdan geçenleri hemen söylemeyin. Meydana gelen olaylar sizin dü?ündü?ünüz gibi olmayabilir. Asl?nda fikirlerinizi kendinize saklamay? ba?arabilirsiniz ve bugün dostlar?n?z?n tavsiyesini dinleyebilirsiniz. ?lginç ki?iler dikkatinizi çekecek.
KOVA BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ba?layacaks?n?z. Sürprizler sizi canland?racak... Bütün dikkatinizi yat?r?ma odaklayabilir, gelece?e yönelik isteklerinizi gerçekle?tirmek için çe?itli projeler yapabilirsiniz. Ev, araba almak veya i? kurmaya yönelik arzular duyabilirsiniz. Bu nedenle ara?t?rmalar yapabilir, isteklerinizi gerçekle?tirmek için çal??abilirsiniz. Bu arada h?rsl? ve sab?rs?z bir tav?r içinde bulunmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Hem arkada?lar?n?z?n deste?ini alacaks?n?z, hem de kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Ancak bask? hissetti?iniz konular ve baz? fikirlerinizi de?i?tirmeye zorlayan durumlar yüzünden sa?l?k sorunlar? ç?kabilir. Fakat ya?am enerjiniz yüksek ve sorunlar? kolay atlatabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU